Digitalisering

Utveckla företag på landsbygden

Den 1 januari 2020 startade Argentis en ny satsning med fokus på digitalisering för små och medelstora företag. Vi ville öka företagens digitala kompetens för att minska de digitala klyftorna. På så sätt får företagen bättre förutsättningar att nyttja den digitala tekniken, vilket får positiva effekter på flera sätt, bland annat ökad tillväxt, minskad klimatpåverkan, ökad medverkan i det samhälleliga utbudet och ökad effektivitet. På sikt kan det även leda till att nya digitala produkter och tjänster utvecklas, vilket gör att företagen kan nå nya marknader.

Vi ville bidra med kunskap kring mjukvara, hur tekniken fungerar och nyttjas på bästa sätt samt hur varje företag i just sin verksamhet kan dra fördel av de digitala möjligheterna. Den främsta metoden var individuellt anpassad coachning samt workshops.

Resultat

Projektet ledde bland annat till:

  • Ökad digital kompetens bland de deltagande företagen.
  • Minskade digitala trösklar.
  • Ökat nyttjande av den digitala tekniken bland de deltagande företagen.

På lång sikt leder det även till

  • En ökad vilja och motivation bland företagen att använda och utveckla digital teknik.
  • En vilja att vara med och utveckla ny digital teknik.
  • Ökad möjlighet att ta fram nya digitala tjänster och produkter.

Projektet pågick mellan januari-oktober 2020, projektledare var Linnea Eriksson.